Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reguluje zasady realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+ oraz programu „Za życiem”.

 

 1. Świadczenia rodzinne

Zasady realizacji świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 8 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.)

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

- świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;

- zasiłek dla opiekuna, jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13 (nowe świadczenia z tego tytułu nie są już przyznawane);

- świadczenie rodzicielskie.

1a. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest uzależnione m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje on rodzicom, jednemu  z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia;

 • nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (studia wyższe nie wchodzą w grę);

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października roku następnego.  Wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

Kryterium dochodowe:

 • 674,00 zł na osobę w rodzinie;

 • 764,00 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko i wyłącznie wtedy gdy zostanie ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

 • Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo; przysługuje w związku z urodzeniem się dziecka; wnioskować o ten dodatek można do ukończenia przez dziecko 1 roku życia; przysługuje pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu – stosowny dokument wystawia położna bądź lekarz prowadzący ciążę. Dokumentu takiego nie muszą przedstawiać opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka.

 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie; może się o to ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez:

-  24 miesiące kalendarzowe - 1 dziecko;

- 36 miesięcy kalendarzowych - jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko (jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci) W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych dodatek ten przysługuje tylko wtedy gdy: nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje także pełnoletniej osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 • Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 195,00 zł miesięcznie, przysługuje na trzecie i kolejne dziecko.

 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

To świadczenie, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie:

- 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

- 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100,00 zł jednorazowo we wrześniu; w celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne(zerówka) tj. najpóźniej do 31 października danego roku. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – przysługuje od września do czerwca tj. w trakcie trwania roku szkolnego; wyróżniamy 2 rodzaje tego dodatku:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; miesięcznie w kwocie 113,00 zł na dziecko;

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej; miesięcznie w kwocie 69,00 zł na dziecko.

 

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIE DOKUMENTY(m.in. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu bądź karty podatkowej stosowne zaświadczenie wystawione przez urząd skarbowy; w przypadku otrzymywanych alimentów – odpis prawomocnego wyroku sądu o ustalonym świadczeniu alimentacyjnym; w przypadku płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – odpis prawomocnego wyroku sądu oraz przekazy bądź przelewy potwierdzające wysokość zapłaconych alimentów; w przypadku nieotrzymywania alimentów mimo wyroku sądu – zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji; w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy i/lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa tj. ha przeliczeniowych; oświadczenie o formie wypłacania świadczeń – najczęściej jest na to miejsce w samym wniosku; orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku z dziecka z niepełnosprawnością; inne dokumenty/ oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego). WNIOSKODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO POINFORMOWANIA O WSZELKICH ZMIANACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA (utrata bądź uzyskanie dochodu – świadectwo pracy, pit, zaświadczenie o uzyskanym dochodzie, zgon członka rodziny, itp.). Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

1b. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć aktu urodzenia dziecka (akt zupełny w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany) oraz zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka). W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej. Tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

1c. Świadczenia opiekuńcze

 • Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Od 1 listopada 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zasiłek wynosi 184,42 zł. Od 1 listopada 2019 roku wzrośnie do kwoty 215,84.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu);

- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;

- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Pierwszy wniosek

Aby nabyć uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

- złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

- złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 • Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych przysługuje w przypadku rezygnacji z zatrudnienia matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą; innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. O świadczenie pielęgnacyjne nie może ubiegać się osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka do ukończenia 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 w orzeczeniu).

Świadczenie pielęgnacyjne aktualnie przysługuje w kwocie 1583,00zł miesięcznie. Przy czym wysokość świadczenie podlega co rocznej waloryzacji.

Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pierwszy wniosek

Aby nabyć uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontynuacja pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

- złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

- złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Organ właściwy, przyznający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opłaca składki emerytalno-rentowe oraz zdrowotne (w przypadku osoby samotnej).

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PODLEGA KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest dla osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od 1 listopada 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wzrośnie kwota zasiłku będzie wynosić 620,00 zł. Obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty nie przekracza netto kwoty 764,00 zł. Do dochodu wlicza się dochody wszystkich członków rodziny osoby sprawującej opiekę jak i wymagającej opieki.  W związku z kryterium dochodowym, do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy należy dołączyć podobne dokumenty jak do wniosku o zasiłek rodzinny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

1d. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez rok od urodzenia dziecka. Przysługuje osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (studenci, bezrobotni, itp.).

 

W przypadku uprawnień jednocześnie do świadczenia rodzicielskiego i świadczenia pielęgnacyjnego, można pobierać tylko jedno świadczenie!!!! Wnioskodawca ma prawo wyboru.

 

2. Świadczenie wychowawcze „500+" przysługuje na wszystkie dzieci do 18.roku życia, bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem”

Świadczenie to reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Świadczenie  z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka.  Jednorazowe świadczenie przysługuje w kwocie 4000,00 zł bez względu na dochód rodziny. Wniosek należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka.

Świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu składają wniosek, do którego załączają następujące dokumenty:

- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii; (ZAŚWIADCZENIE NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONE Z PRYWATNEJ PORADNI, MUSI BYĆ PODTWIERDZONE PRZEZ SZPITAL/ PRZYCHODNIĘ KTÓRY MA PODPISANĄ UMOWĘ Z NFZ);

zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

 

 

WSZYSTKIE WNIOSKI SKŁADA SIĘ W GMINIE WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

© 2018